Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Jak sobie radzić ze złością i agresją dzieci ?

Kiedy dzieci się złoszczą?

Stan dziecka

Jest chore, źle się czuje, jest zmęczone, jest znudzone, jest głodne, jest spragnione uwagi dorosłego, czuje się nieszczęśliwe (przeżywa problemy)

Sytuacja

  • Nie potrafi wyrazić swojej potrzeby
  • Nie może zrealizować czegoś, co jest dla niego ważne
  • Musi zrobić coś, na co nie ma ochoty
  • Musi być w miejscu, sytuacji której nie lubi (która jest dla niego trudna)

Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola.

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu:

  • zapoznanie z przedszkolem: oglądanie sal, ogródka przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z przyszłym nauczycielem i dziećmi,
  • omówienie planu dnia i przedszkolnych obyczajów
  • ,rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola,
  • opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola,
  • uświadomienie dziecku zalet przedszkola: wielu nowych kolegów, dużo zabawek, poznanie nowych wierszyków i piosenek,
  • wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu maluchowi.

Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym.

            Rola wychowawcza przedszkola w zakresie higieny żywienia dzieci polega na kształtowaniu w nich odpowiednich nawyków żywieniowych oraz na podnoszeniu poziomu kultury żywienia. Prawidłowe żywienie w przedszkolu ma na celu dostarczenie dziecku odpowiednich składników pokarmowych koniecznych do jego rozwoju. Racjonalne odżywianie wywiera wieki wpływ na aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do zabawy, nauki i otaczającego świata.

Małe dziecko w integracji

     Termin „integracja” literatura słownikowa tłumaczy jako proces scalania, tworzenia harmonijnej i funkcjonalnej całości z części, zespolenie elementów w pewny całokształt.

        W pedagogice specjalnej integracja oznacza zwartość społeczną poprzez zharmonizowanie wszystkich jej detali, co wyraża się akceptacją wspólnych systemów, wartości, norm i ocen. A więc, idea przemian, stwarzanie osobom niepełnosprawnym godnych warunków do rehabilitacji, sposobów organizowania zajęć, umożliwienia uczestniczenia w życiu, dostępności do wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, z których korzystają pełnosprawni obywatele. Ma to zbawienny wpływ na zacieśnianie więzi psychospołecznych między obiema grupami społecznymi. Nie bez przyczyny

Aktywnośc fizyczna a zdrowie dziecka

        Zdrowie dziecka zależy od wielu wzajemnie ze sobą powiązanych czynników. Należą do nich między innymi zachowania zdrowotne i styl życia. Przed placówkami oświatowymi i domem rodzinnym stoi odpowiedzialne zadanie stworzenia dziecku możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, z zachowaniem odpowiedniej proporcji między nauką, zabawą, odpoczynkiem biernym, a aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna to zachowania prozdrowotne, mające bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Już Arystoteles twierdził: „Zdrowie cielesne jest rezultatem poświęcenia się gimnastyce, człowiek zapada na zdrowiu, gdy zaniedbuje ćwiczenia”. Od najmłodszych lat determinantami zdrowia są ruch, aktywna postawa wobec zdrowia i nawyki higieniczne.

Adaptacja dzieci w przedszkolu

           Zagadnienie adaptacji do warunków przedszkolnych dotyczy nie tylko dzieci najmłodszych, ale każdego dziecka, przekraczającego po raz pierwszy progi przedszkola. Liczne badania psychologów i pedagogów potwierdziły, że większość dzieci już około drugiego roku życia przejawia potrzebę szerszych kontaktów społecznych, zastąpienia swojej mamy w zabawie dziećmi, a odpowiednią dojrzałość uczęszczania do przedszkola dziecko osiąga już w wieku trzech lat. Adaptacja przebiega jednak w bardzo zróżnicowanym tempie, w indywidualny sposób. Uzależnione jest to, między innymi, od predyspozycji psychicznych dziecka, jego doświadczeń społecznych i emocjonalnych w rodzinie. Różne są też przejawy adaptacji dzieci do nowych warunków życia.

„NA DZIEŃ PRZED PÓJŚCIEM DO SZKOŁY”

        Rewolucją w życiu dziecka, jest pójście do szkoły. To ważne wydarzenie dla jest tak samo ważnie dla dziecka jak i dla rodzica. Pierwsze kroki stawiane z trudem w szkole mają ogromny wpływ na postawę dziecka podczas wszystkich lat edukacji. Zadaniem Rodziców jest przygotować dzieci tak, aby dzięki dobremu startowi były szczęśliwe i spełnione w szkole. Na powodzenie szkolne wpływa wiele czynników, które są ze sobą powiązane. Dziecko przekraczające próg szkolny, powinno posiadać zespół umiejętności przydatnych w szkole, określanych jako dojrzałość szkolna. Polega ona między innymi na tym, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia systematycznej nauki, jest gotowe do wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Ponadto charakteryzuje go dojrzałość fizyczna jak i umysłowa, społeczna i emocjonalna.