Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Dnia 21 listopada 2018 roku w naszym

przedszkolu odbył się XIV PRZEGLĄD MALARSKI

pod hasłem „PATRIOTA POLAK – MAŁY

PRZEDSZKOLAK”. Ten rok jest rokiem

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

dlatego organizatorki konkursu postanowiły upamiętnić

tak wielkie święto wybierając właśnie taki temat

        Dzieci już od swoich najmłodszych chwil odczuwają potrzebę ruchu. Wyrażają ją w różny sposób, jedną z tych form jest taniec. Jest on jedną z najstarszych form sztuki.  Zajęcia taneczne wspomagają wszechstronny rozwój dzieci we wszystkich sferach: społecznej, fizycznej, emocjonalnej. Taniec angażując wszystkie zmysły: słuch, wzrok,dotyk, równowagę wpływa na stymulację integracji sensorycznej – czyli prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory.
Taniec rozwija kreatywność, inwencję twórczą, a także kształtuje pewność siebie, poczucie własnej wartości, rozwija w dziecku poczucie tożsamości narodowej, wrażliwości na kulturę polską i swojego regionu.

        Z tą myślą z inicjatywy p. Walentyny Wądołkowskiej w roku powstało Koło Tańca ludowego, które później przybrało nazwę ”Podlasiaczki z Pułaskiego”. Współprowadzący zajęcia koła ludowego przez lata zmieniali się. Obecnie zajęcia te prowadzą 4 nauczycielki przedszkola: Walentyna Wądołkowska, Ewa Sobotko, Aneta Jakubowska, Magdalena Sokólska. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i trwają 60 minut. Na zajęciach oprócz nauki tańca ludowego z  Podlasia, ludowych tańców narodowych dzieci uczą się  podlaskich pieśni ludowych, ostatnio również białoruskiej pieśni ludowej. Poza nauką tańca i śpiewu program zajęć obejmuje ponadto: zabawy muzyczno – ruchowe, improwizacje ruchowe do muzyki, ćwiczenia inhibitacyjno – incytacyjne, improwizacje ruchowe do muzyki, ćwiczenia odprężające, jak również ćwiczenia rytmiczne, akompaniament na instrumentach perkusyjnych.


        Koło nasze bierze udział w przeglądach tanecznych i muzycznych na terenie naszego miasta. Organizowane są również występy dla rodziców w przedszkolu, podczas dni otwartych w przedszkolu, oraz podczas odbywającego się na początku czerwca Festynu Rodzinnego. Ponadto corocznie zespół występuje w Uniwesyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku., aby choć trochę rozweselić małych pacjentów. Aby występy były jeszcze ciekawsze dzieci występują w specjalnie zaprojektowanych i uszytych strojach wzorowanych na dawny strój podlaski.

        Dobrym duchem naszego zespołu jest p. Grażyna Kuklińska. W czasie przygotowywania pieśni i układów tanecznych często inspirujemy się zbiorem piosenek i tańców pt. „Jestem sobie Podlasianka” oraz „Na Podlasiu byłem”.

        Przesłuchania do naszego koła odbywają się we wrześniu. Odbywają się one w formie zajęć tanecznych uwzględniających ćwiczenia z zakresu koordynacji ruchowej, poczucia rytmu, umiejętności wokalnych.

Wszystkie chętne dzieci serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                                                                                                                                            Opracowała: Magdalena Sokólska


 

Jak sobie radzić ze złością i agresją dzieci ?

Kiedy dzieci się złoszczą?

Stan dziecka

Jest chore, źle się czuje, jest zmęczone, jest znudzone, jest głodne, jest spragnione uwagi dorosłego, czuje się nieszczęśliwe (przeżywa problemy)

Sytuacja

  • Nie potrafi wyrazić swojej potrzeby
  • Nie może zrealizować czegoś, co jest dla niego ważne
  • Musi zrobić coś, na co nie ma ochoty
  • Musi być w miejscu, sytuacji której nie lubi (która jest dla niego trudna)

„NA DZIEŃ PRZED PÓJŚCIEM DO SZKOŁY”

        Rewolucją w życiu dziecka, jest pójście do szkoły. To ważne wydarzenie dla jest tak samo ważnie dla dziecka jak i dla rodzica. Pierwsze kroki stawiane z trudem w szkole mają ogromny wpływ na postawę dziecka podczas wszystkich lat edukacji. Zadaniem Rodziców jest przygotować dzieci tak, aby dzięki dobremu startowi były szczęśliwe i spełnione w szkole. Na powodzenie szkolne wpływa wiele czynników, które są ze sobą powiązane. Dziecko przekraczające próg szkolny, powinno posiadać zespół umiejętności przydatnych w szkole, określanych jako dojrzałość szkolna. Polega ona między innymi na tym, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia systematycznej nauki, jest gotowe do wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Ponadto charakteryzuje go dojrzałość fizyczna jak i umysłowa, społeczna i emocjonalna.

Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola.

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu:

  • zapoznanie z przedszkolem: oglądanie sal, ogródka przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z przyszłym nauczycielem i dziećmi,
  • omówienie planu dnia i przedszkolnych obyczajów
  • ,rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola,
  • opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola,
  • uświadomienie dziecku zalet przedszkola: wielu nowych kolegów, dużo zabawek, poznanie nowych wierszyków i piosenek,
  • wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu maluchowi.

Małe dziecko w integracji

     Termin „integracja” literatura słownikowa tłumaczy jako proces scalania, tworzenia harmonijnej i funkcjonalnej całości z części, zespolenie elementów w pewny całokształt.

        W pedagogice specjalnej integracja oznacza zwartość społeczną poprzez zharmonizowanie wszystkich jej detali, co wyraża się akceptacją wspólnych systemów, wartości, norm i ocen. A więc, idea przemian, stwarzanie osobom niepełnosprawnym godnych warunków do rehabilitacji, sposobów organizowania zajęć, umożliwienia uczestniczenia w życiu, dostępności do wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, z których korzystają pełnosprawni obywatele. Ma to zbawienny wpływ na zacieśnianie więzi psychospołecznych między obiema grupami społecznymi. Nie bez przyczyny

Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym.

            Rola wychowawcza przedszkola w zakresie higieny żywienia dzieci polega na kształtowaniu w nich odpowiednich nawyków żywieniowych oraz na podnoszeniu poziomu kultury żywienia. Prawidłowe żywienie w przedszkolu ma na celu dostarczenie dziecku odpowiednich składników pokarmowych koniecznych do jego rozwoju. Racjonalne odżywianie wywiera wieki wpływ na aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do zabawy, nauki i otaczającego świata.

Adaptacja dzieci w przedszkolu

           Zagadnienie adaptacji do warunków przedszkolnych dotyczy nie tylko dzieci najmłodszych, ale każdego dziecka, przekraczającego po raz pierwszy progi przedszkola. Liczne badania psychologów i pedagogów potwierdziły, że większość dzieci już około drugiego roku życia przejawia potrzebę szerszych kontaktów społecznych, zastąpienia swojej mamy w zabawie dziećmi, a odpowiednią dojrzałość uczęszczania do przedszkola dziecko osiąga już w wieku trzech lat. Adaptacja przebiega jednak w bardzo zróżnicowanym tempie, w indywidualny sposób. Uzależnione jest to, między innymi, od predyspozycji psychicznych dziecka, jego doświadczeń społecznych i emocjonalnych w rodzinie. Różne są też przejawy adaptacji dzieci do nowych warunków życia.

Aktywnośc fizyczna a zdrowie dziecka

        Zdrowie dziecka zależy od wielu wzajemnie ze sobą powiązanych czynników. Należą do nich między innymi zachowania zdrowotne i styl życia. Przed placówkami oświatowymi i domem rodzinnym stoi odpowiedzialne zadanie stworzenia dziecku możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, z zachowaniem odpowiedniej proporcji między nauką, zabawą, odpoczynkiem biernym, a aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna to zachowania prozdrowotne, mające bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Już Arystoteles twierdził: „Zdrowie cielesne jest rezultatem poświęcenia się gimnastyce, człowiek zapada na zdrowiu, gdy zaniedbuje ćwiczenia”. Od najmłodszych lat determinantami zdrowia są ruch, aktywna postawa wobec zdrowia i nawyki higieniczne.