Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Statut Przedszkola

        Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej.

Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola.

        Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania

się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" z dn. 14.02.2019 r.

 

Koncepcja Rozwoju Przedszkola

To opis kluczowych obszarów działania przedszkola, w których przedszkole chce wprowadzać zmiany

z myślą o podniesieniu efektów kształcenia, strategie wdrażania tych zmian oraz określenie tego, co ma

być ich rezultatem.

Ogólna Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

 

 

 

Program Wychowawczy 

Konieczność opracowania i realizowania programu wychowawczego przedszkola wynika nie tylko

z przepisów prawa oświatowego, ale również z potrzeby przygotowania dziecka do uczestnictwa w życiu

społecznym.

            Przedszkole nie stanowi jedynego kręgu oddziaływań wychowawczych, aktywnie współdziała

z rodzicami dziecka, ponieważ to rodzice są współodpowiedni za proces wychowawczy i powinni akceptować

koncepcję wychowawczą przedszkola.

            Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą

się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania.

Podlega on również monitorowaniu, czyli systematycznej i rozciągniętej w czasie obserwacji sposobów

realizacji przyjętych w programie celów i zadań wychowawczych. Zadanie to należy do dyrektora przedszkola,

nauczycieli i rodziców.

Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

 

 

Regulamin Organizowanych Wycieczek

        Organizacja wycieczek w każdej placówce edukacyjnej podlega ścisłym przepisom prawnym,

które określają i regulują wiele wytycznych dotyczącym organizacji, przebiegu i wszelkich wymogów

formalnych związanych z wycieczkami.

        Ze względu na różnorodność form i rodzajów wycieczek, czasu trwania i charakteru najlepiej jest,

gdy przedszkole ma opracowany regulamin wycieczek dostosowany do potrzeb placówki. Regulamin

powinien zawierać przede wszystkim zasady ich organizacji (najlepiej na poszczególnych etapach organizacji),

przepisy BHP dotyczące wymagań i obowiązków kierownika, opiekunów, a także ustalenia co do liczby

opiekunów, zasad zachowania uczestników w różnych sytuacjach (m.in. w czasie przejazdów, podczas

zwiedzania) oraz kwestie dotyczące wyposażenia lub dodatkowego przygotowania uczestników do wycieczki.

Regulamin Organizowanych Wycieczek Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

Regulamin Zapewnienia Dzieciom Bezpieczeństwa Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"