Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Statut Przedszkola

        Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej. Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola. Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

 

Koncepcja Rozwoju Przedszkola

To opis kluczowych obszarów działania przedszkola, w których przedszkole chce wprowadzać zmiany z myślą o podniesieniu efektów kształcenia, strategie wdrażania tych zmian oraz określenie tego, co ma być ich rezultatem.

Ogólna Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

 

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostepności

Raport o dostępności 2021

 

Program Wychowawczy

Konieczność opracowania i realizowania programu wychowawczego przedszkola wynika nie tylko z przepisów prawa oświatowego, ale również z potrzeby przygotowania dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym.

            Przedszkole nie stanowi jedynego kręgu oddziaływań wychowawczych, aktywnie współdziała z rodzicami dziecka, ponieważ to rodzice są współodpowiedni za proces wychowawczy i powinni akceptować koncepcję wychowawczą przedszkola.

            Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania. Podlega on również monitorowaniu, czyli systematycznej i rozciągniętej w czasie obserwacji sposobów realizacji przyjętych w programie celów i zadań wychowawczych. Zadanie to należy do dyrektora przedszkola, nauczycieli i rodziców.

Program Wychowawczy Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

 

 

Regulamin Organizowanych Wycieczek

        Organizacja wycieczek w każdej placówce edukacyjnej podlega ścisłym przepisom prawnym, które określają i regulują wiele wytycznych dotyczącym organizacji, przebiegu i wszelkich wymogów formalnych związanych z wycieczkami.

        Ze względu na różnorodność form i rodzajów wycieczek, czasu trwania i charakteru najlepiej jest, gdy przedszkole ma opracowany regulamin wycieczek dostosowany do potrzeb placówki. Regulamin powinien zawierać przede wszystkim zasady ich organizacji (najlepiej na poszczególnych etapach organizacji),  przepisy BHP dotyczące wymagań i obowiązków kierownika, opiekunów, a także ustalenia co do liczby opiekunów, zasad zachowania uczestników w różnych sytuacjach (m.in. w czasie przejazdów, podczas zwiedzania) oraz kwestie dotyczące wyposażenia lub dodatkowego przygotowania uczestników do wycieczki.

Regulamin Organizowanych Wycieczek Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"

Regulamin Zapewnienia Dzieciom Bezpieczeństwa Przedszkola Samorządowego Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko"