Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka, uwzględnienia zasady ochrony

zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi

dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego

dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

 

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne. Zabawy integrujące całą grupę.

                        Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy okolicznościowe. Zabawy dydaktyczne. Zabawy

                        ruchowe lub ćwiczenia poranne. Praca indywidualna.

 

8.30 - 9.00 Czynności higieniczno-sanitarne. Śniadanie. Mycie zębów.

 

9.00 -10.00 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Teatrzyki, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

10.00 -11.30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu

                          (w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe; zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

                          spacery) lub zabawy w sali zabaw lub sali gimnastycznej – przy niesprzyjających warunkach

                          atmosferycznych.

 

11.30 -12.00 Czynności higieniczno-sanitarne. Obiad.

 

12.00 - 14.00 Poobiedni relaks, leżakowanie (grupy młodsze), zajęcia rozwijające  i stymulujące wszechstronny

                            rozwój dziecka, (zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne,

                            artykulacyjne). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym (dzieci starsze).

 

14.00 -14.30 Czynności higieniczno-sanitarne. Podwieczorek.

 

14.30 - 17.30 Praca indywidualna. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Czytanie bajek.

                            Zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne,

                           gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

* Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na różne

warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania itp..