Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

"Nie ma na świecie takiego systemu pedagogicznego,

w procesie edukacji.  który by lekceważył rolę nauczyciela

Mimo iż systemy te tak bardzo się między sobą różnią,

panuje w nich zgoda co do tego,

że dobre kształcenie i dobre wychowanie może być dziełem

dobrego nauczyciela – wychowawcy."

W. Okoń

            Reforma oświatowa wprowadzana stopniowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nakłada na placówki obowiązek zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, które do nich uczęszczają. Ale przecież jej idea znana jest nauczycielom od dawna. Z racji istoty swojego zawodu nauczyciele zawsze dążą do jak najlepszego rozwoju swoich wychowanków:

- stymulują ten rozwój podczas realizacji bogatego programu przedszkolnego,

- dostrzegają zarówno dzieci o mniejszych zasobach poznawczych oraz te, które wykazują szczególne uzdolnienia,

- podejmują z nimi indywidualną pracę, wspierają, motywują,

- rozmawiają o ich problemach i trudnościach oraz o osiągnięciach,

- współpracują z rodzicami, opiekunami,

- diagnozują, projektują programy terapeutyczne w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych.

            Terapia pedagogiczna – co to takiego? - Ktoś zapyta. Najogólniej rzecz ujmując to stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

            Cały proces podejmowanych działań, realizowanych celów w ramach terapii pedagogicznej jest sztuką, której należy się uczyć podobnie jak malowania, rzeźbienia, śpiewania, grania na instrumentach. Porównując terapeutę pedagogicznego do rzeźbiarza łatwo spostrzec, że zarówno jeden, jak i drugi artysta może nadawać pożądany kształt, ale nie może zmienić rodzaju tworzywa, np.: drzewa, kamienia, a także – przez analogię – człowieka.

            To też wyzwala potrzebę mówienia o godności zawodu terapeuty pedagogicznego, jego etyki zawodowej. Mówienie o etyce zawodu, usług pedagogicznych jest potrzebne nie tylko terapeutom, ale też adresatom naszych usług: dziecku, rodzicom, rodzinom, nauczycielom.

            Na zakończenie, chcę podkreślić, że każde działanie, prowadzące do poprawienia jakości uczenia się młodego człowieka warte jest podjęcia wysiłku, a każde dziecko przy dobrze prowadzonej terapii może w końcu odnieść sukces.

             Zapraszamy do zapoznania się z artylułam "Terapia pedagogiczna - co to takiego?" zamieszczonym w zakładce "dla rodziców - artykuły".