Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

        W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do szczęścia, uśmiechu, zabawy, poznawania świata,

również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub/i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania

rozwoju. Prawo do godnego, pełnego, satysfakcjonującego życia. Nie muszą one przebywać w odrębnych

przedszkolach i być izolowane od swoich rówieśników.

 

Wspólna nauka, zabawa, naśladownictwo uczą:

 • Umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie, gdzie mimo poczucia odrębności ujawniają się podobne  wartości, cele, potrzeby.
 • Bezpośredniego i naturalnego kontaktu, nawiązywania więzi koleżeńskich, umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Rozumienia przyczyn niepożądanych zachowań.
 • Zaufania do drugiego człowieka, udzielania pomocy innym.
 • Akceptacji inności, tj. przyznania innym prawa do bycia innym.
 • Zharmonizowania funkcjonowania dzieci, a więc nieodrzucenie tych, którzy mają inne możliwości i oczekiwania  oraz potrzeby.
 • Ostrożności, życzliwości, otwartości i życia bez uprzedzeń.
 • Radości z sukcesów.

 

            W naszym przedszkolu forma kształcenia integracyjnego funkcjonuje od 2011r. W pierwszym roku powstał

jeden oddział, w kolejnych latach nastąpiło zapotrzebowanie na kolejne oddziały. W chwili obecnej funkcjonują

4 oddziały integracyjne, a w 2017 roku powstał oddział specjalny (max. 4 dzieci).

 

Zalety grupy integracyjnej:

 • Mała liczebność (max. 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
 • Praca dwóch nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego. Grupy pracują w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy.

 

        Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych są dostosowane do ich możliwości rozwojowych o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej

funkcjonujące sfery, a to wyznacza czas, którego dzieci potrzebują znacznie więcej do wykonania określonego zadania.

Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których wszystkie dzieci

podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje

te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.

        Jednocześnie na potrzeby małego dziecka w naszym w przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie

rozwoju. Placówka oferuje pomoc i wsparcie rodzicom, a także rodzinie w nabywaniu przez nich kompetencji

i umiejętności postępowania z dzieckiem w oparciu o Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

        Nasz zespół to specjaliści mający przygotowanie do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego lub/i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: pedagog specjalny, psycholog,

logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagodzy.

        Placówka jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dzieci, bez barier architektonicznych (posiadamy windę,

odpowiednio przystosowane łazienki i toalety).

 

Przedszkole posiada:

 • Gabinet terapeutyczny wyposażony w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i programy multimedialne

          pozwalające na optymalną pracę z dzieckiem;

 • Dwie sale gimnastyczne wyposażone w sprzęt sportowy i sprzęt do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej;
 • Gabinet logopedyczny wyposażony w programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych;
 • Gabinet psychologa wyposażony w programy i pomoce dydaktyczne;
 • Pracownię plastyczną;
 • Bibliotekę.