Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku.

 

Psycholog

 

            Praca psychologa w naszym przedszkolu w głównej mierze opiera się na objęciu opieką  oraz terapią

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jak również dzieci realizujących wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka. Zadaniem jest wychwycenie trudności jakie posiada dziecko oraz pomoc

w przezwyciężaniu ich.  Podczas terapii psychologicznej w zależności od potrzeb  skupiamy się na rozwoju

sfery poznawczej- ćwiczeniu oraz doskonaleniu myślenia, spostrzegania, pamięci, uwagi jak i rozwijaniu

sfery emocjonalno społecznej. Wiek przedszkolny jest okresem rozkwitu w/w sfery.  Podczas tego czasu dziecko

przebywa drogę od emocji liczących się jedynie z osobistymi potrzebami i pragnieniami do uczuć uwzględniających

stany innych osób. To czas kiedy zaczyna rozwijać się „ teoria umysłu” w której dzieci zauważają że nie każdy myśli,

widzi, czuje i chce to samo co one. Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać, nazywać, akceptować  oraz radzić

sobie z emocjami. Uczą się prawidłowo nawiązywać relacje, radzić sobie z porażką, gniewem czy strachem. 

Na zajęciach stosowane są techniki relaksacyjne, wyciszające, elementy arteterapii, treningu umiejętności społecznych

oraz wiele innych.

            Zadaniem psychologa przedszkolnego jest również współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu

zminimalizowania problemów wychowawczych jakie występują u dzieci. Wychwyceniu  zachowań niepokojących

i ewentualnym dalszym przekierowaniu dzieci do placówek specjalistycznych w celu poszerzenia diagnozy. Pomocne

jest obserwacja dzieci podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, zwracaniu uwagi jak reagują na różne sytuacje (stresu,

porażki, sukcesu). Psycholog przedszkolny  pomaga również  rozpoznać  możliwości i potrzeby dziecka, ocenia

funkcjonowanie psychofizyczne przedszkolaka.  Współtworzy  z innymi specjalistami  opinie, indywidualne programy

edukacyjno terapeutyczne.  

            Ważna w pracy psychologa przedszkolnego jest współpraca z rodzicami, wspieranie rodzin w trudnościach

jakie posiadają, informowaniu o postępach terapii, dokształcaniu oraz  uwrażliwianiu na pewne ważne aspekty.

 

 

Opracowała: mgr Małgorzata Pawłowska- psycholog

 

 

 

Logopeda
 

            Neurologopedą w naszym przedszkolu jest Magdalena Baczewska. Logopeda realizuje program profilaktyki i terapii

logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie

rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

            Od 2002 roku w nasze przedszkole zatrudnia logopedę, który prowadzi na terenie przedszkola bezpłatne

zajęcia z terapii logopedycznej, oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem mowy dzieci.

            W celu wyłonienia dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej - we wrześniu każdego roku logopeda

przeprowadza wstępną diagnozę logopedyczną sprawdzając mowę wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dzieci, którym potrzebna jest pomoc są kwalifikowane na ćwiczenia eliminujące wady mowy i wymowy. Logopeda

współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pedagog, psycholog).


Opieka logopedyczna obejmuje:

  • Diagnozę i terapię logopedyczną,
  • Systematyczne prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych - które odbywają się w czasie pobytu dziecka

          w przedszkolu, w tym: ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe i słuchowe, ćwiczenia

          artykulacyjne kształtujące prawidłową wymowę zaburzonych głosek, ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.

  • Konsultacje dla rodziców i pomoc w zakresie działań logopedycznych,

 

Logopeda dysponuje:

  • Opracowanym przez siebie programem pracy,
  • Bogatym warsztatem pracy,
  • Nowoczesnymi metodami i narzędziami pracy (między innymi komputerem ze specjalistycznymi programami

           logopedycznymi wspierającymi terapię)


            Wszystkie działania ukierunkowane są na to, by dzieci kończące przedszkole były w pełni przygotowane

do uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych w szkole.